Cửa hàng làm việc từ 08h00-19h00 (ngoài giờ vui ḷng liên hệ). Giờ giao hàng thông thường: 14h00-18h00 (ngoài giờ vui ḷng liên hệ)